Fortsätt till huvudinnehåll

Tractatus

Egentligen tycker jag nog att den ideala doktorsavhandlingen borde se ut som Wittgensteins Tractatus: korta koncisa satser som logiskt följer på varandra för att bilda en oantastlig helhet, inga upprepningar, inga redogörelser för bakgrunden eller för tidigare forskning, inget akademiskt taktiserande, bara ren logik och naturligtvis ett oantastligt och helt igenom nytt bidrag till tankens utveckling. Nej det är inte så jag skriver.

Tractatus finns naturligtvis tillgänglig på Internet. Den som känner för läsa någonting lättare om Wittgenstein och hans akademiska gräl med Popper rekommenderas varmt att läsa Wittgenstein's Poker. Dessutom finns det en hel del i Filosofernas krig när det gäller Tractatus tillkomsthistoria. Den är inte bara bra, han skrev den dessutom under brinnande krig i stridszonen samtidigt som han tydligen lyckades göra sig tämligen bemärkt i kejserliga österrikiska armén under första världskrigen. Senare sammanställde han sina anteckningar i ett brittiskt krigsfångläger där han även korresponderade med Bertram Russel som såg till att han fick lägga fram texten som avhandling vid Oxford efter krigsslutet. Russel satt för övrigt också i brittisk fångenskap vid den här tiden, för vapenvägran

Kommentarer

Du har blivit utmanad, se min blogg! Jag vet att det kanske inte riktigt är sådant som brukar figurera på din blogg - men det kanske kan vara en regel som bekräftar undantaget?

Populära inlägg i den här bloggen

Gemensamma värderingar?

Sedan en tid tillbaka pågår en diskussion om samhällets - eller nationens - gemensamma värden, om de finns, vilka de är och hur de kan säkras. Inte minst talas det om svenska värderingar som en grund för demokratin i Sverige. Naturligtvis är det så att det finns värderingar som är något vanligare i Sverige än i andra länder. Om man kan urskilja en skillnad gentemot t.ex. Finland eller Norge är tveksamt, men i jämförelse med mer avlägsna länder, som t.ex. USA kan man åtminstone urskilja tydliga skilnader i de genomsnittliga svaren på surveyundersökningar, som World Value Survey. Till det intressanta med den undersökningen hör dock även att den visar att dessa värderingar förändras över tid och att diasporaminoriteter i västvärlden ofta förefaller vara väl integrerade i det omgivande samhället. Det finns också mer kvalitativa undersökningar som visar att synen på demokrati och på statens roll i samhället här i Norden - och kanske särskilt i Sverige - har följt en särskild utvecklingsli…

Rosens namn

Skriver i Tidningen Kulturen om en av mina favoritböcker: Umberto Ecos Rosens namn:
"Kort efter författaren och semiotikprofessorn Umberto Ecos död bestämde jag mig för att läsa om hans debutroman Rosens namn. Jag hade redan läst den ett par gånger, men detta var snart tjugo år sedan. Detta är en bok med gott om referenser och anspelningar på såväl medeltida fenomen som samtida filosofisk diskussion. Den har beskrivits som allt från kriminalroman i medeltida klostermiljö till filosofisk roman. I inledningen konstaterar författaren att det har varit en befrielse att fördjupa sig i ett mysterium som ligger så långt borta från vår egen tid att det nu saknar all praktisk relevans. Detta är i viss mån sant, men samtidigt är det svårt att tolka som något annat än ett utslag av Ecos ironiska humor. Rosens namn är en bok som utspelar sig vid modernitetens gryning, och som just därför ger Eco tillfälle att säga åtskilligt om modernitetens egen världsbild ... "
(Resten av essän här).

Kulturarvspropositionen

Igår offentliggjordes regeringens kulturarvsproposition i och med att den överlämnades som remiss till lagrådet. Detta är i sig rätt ovanligt i kulturpolitiska sammanhang, inte minst eftersom kulturpolitiken i Sverige i rätt liten utsträckning brukar beröra lagstiftningen. I andra länder är det däremot vanligt att kulturområdet i hög grad regleras i lagtext. I och med den här propositionen föreslås att Sverige, som många andra länder, får en museilag. 

I det stora hela tycker jag att propositionen ger ett både gediget och välgenomtänkt intryck. Synen på museer och kulturarvsinstitutioner verkar i grunden vara den att de bör fungera som oberoende kultur- och kunskapsinstitutioner. Den föreslagna museilagen skulle innebära att det blev lagstadgat att offentliga museihuvudmän som staten, landstingen och kommunerna är skyldiga att ”säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.” Hittills har de statliga museerna rent juridiskt sett bara skyddats från…