Fortsätt till huvudinnehåll

Skrivande

Det är märkligt hur olika lång tid det kan ta att producera text. Under söndagen skrev jag sex eller sju sidor av en text om esoterismens problem hos Tolkien som jag hoppas på att få publicerad i ett annat sammanhang. Den är ganska bra men det tog ändå mindre än lika många timmar (då ägnade jag i och för sig också några timmar åt att se om The Return of the King och bläddra i en del böcker, men ändå). Texter producerade på det här sättet behöver definitivt bearbetas om de skall publiceras (vilket i viss mån skiljer mina publicerade texter från de som finns här) men det är ändå tydligt hur mycket bättre sådana texter blir än de som pressats fram på ett mer tvingat sätt. Det tråkiga är att bara vissa delar av min avhandling verkligen har tillkommit genom denna typ inspiration, men det är i och för sig de som är verkligt bra. Nästa gång jag skriver en längre text skall jag försöka se till att slänga mer arbetstext istället för att försöka bearbeta den. Å andra sidan ligger det kanske i sakens natur att man då man skall producera en sammanhängande och grundlig studie inte bara kan skriva om saker som inspirerar en. Livets realiteter.

Kommentarer

Lars Larsen sa…
Hej!
Vilken intressant artikel!
Skicka den gärna till oss på tidskriften Delta, vi kanske är intresserade av att publicera den.
min e-post: larslarsen123 (at) hotmail.com

Populära inlägg i den här bloggen

Gemensamma värderingar?

Sedan en tid tillbaka pågår en diskussion om samhällets - eller nationens - gemensamma värden, om de finns, vilka de är och hur de kan säkras. Inte minst talas det om svenska värderingar som en grund för demokratin i Sverige. Naturligtvis är det så att det finns värderingar som är något vanligare i Sverige än i andra länder. Om man kan urskilja en skillnad gentemot t.ex. Finland eller Norge är tveksamt, men i jämförelse med mer avlägsna länder, som t.ex. USA kan man åtminstone urskilja tydliga skilnader i de genomsnittliga svaren på surveyundersökningar, som World Value Survey. Till det intressanta med den undersökningen hör dock även att den visar att dessa värderingar förändras över tid och att diasporaminoriteter i västvärlden ofta förefaller vara väl integrerade i det omgivande samhället. Det finns också mer kvalitativa undersökningar som visar att synen på demokrati och på statens roll i samhället här i Norden - och kanske särskilt i Sverige - har följt en särskild utvecklingsli…

Rosens namn

Skriver i Tidningen Kulturen om en av mina favoritböcker: Umberto Ecos Rosens namn:
"Kort efter författaren och semiotikprofessorn Umberto Ecos död bestämde jag mig för att läsa om hans debutroman Rosens namn. Jag hade redan läst den ett par gånger, men detta var snart tjugo år sedan. Detta är en bok med gott om referenser och anspelningar på såväl medeltida fenomen som samtida filosofisk diskussion. Den har beskrivits som allt från kriminalroman i medeltida klostermiljö till filosofisk roman. I inledningen konstaterar författaren att det har varit en befrielse att fördjupa sig i ett mysterium som ligger så långt borta från vår egen tid att det nu saknar all praktisk relevans. Detta är i viss mån sant, men samtidigt är det svårt att tolka som något annat än ett utslag av Ecos ironiska humor. Rosens namn är en bok som utspelar sig vid modernitetens gryning, och som just därför ger Eco tillfälle att säga åtskilligt om modernitetens egen världsbild ... "
(Resten av essän här).

Kulturarvspropositionen

Igår offentliggjordes regeringens kulturarvsproposition i och med att den överlämnades som remiss till lagrådet. Detta är i sig rätt ovanligt i kulturpolitiska sammanhang, inte minst eftersom kulturpolitiken i Sverige i rätt liten utsträckning brukar beröra lagstiftningen. I andra länder är det däremot vanligt att kulturområdet i hög grad regleras i lagtext. I och med den här propositionen föreslås att Sverige, som många andra länder, får en museilag. 

I det stora hela tycker jag att propositionen ger ett både gediget och välgenomtänkt intryck. Synen på museer och kulturarvsinstitutioner verkar i grunden vara den att de bör fungera som oberoende kultur- och kunskapsinstitutioner. Den föreslagna museilagen skulle innebära att det blev lagstadgat att offentliga museihuvudmän som staten, landstingen och kommunerna är skyldiga att ”säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.” Hittills har de statliga museerna rent juridiskt sett bara skyddats från…