Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2011

De inkompetentas oligarki

Hittade via bloggen Inslag en väldigt intressant artikel om Ryssland, här framställt som ett system som kombinerar auktoritärt styre och en i teorin fri ekonomi genom att göra korruptionen till den upprätthållande faktorn. Systemet är dock inte stabilt eftersom ledarselektionen är negativ. Här är det svårare att bedöma rimligheten i artikeln, men som beskrivning av en statsmodell är den intressant. Som beskrivning av ett grannland är den djupt oroväckande.

TILLÄGG: Ännu en intressant beskrivning av läget i Ryssland, och en tidigare geopolitisk fundering här på bloggen.

Nyanser i religionsdebatten

Min gamle studiekamrat Per Faxneld bidrar idag med välbehövlig teoretisk reflektion till religionsdebatten i Svenska Dagbladet:

Med tanke på vilket fält de forskar inom framför Sorgenfrei och Olsson en del ganska underliga åsikter om religionskritik (Brännpunkt 17/4). Naturligtvis går det att kritisera en ideologi som abstraktion, snarare än bara enskilda utövare. [...] Att diskutera ideologier som sådana, istället för enbart enskilda företrädare, är inte på något vis att förneka de sistnämndas agens och fria vilja. Det innebär heller inte, som artikelförfattarna hävdar, med nödvändighet att göra ideologin själv till ett handlande subjekt.

Det viktiga vid ideologikritisk diskussion kring islam är en förmåga att urskilja de många olika inriktingarna inom denna religion. Sjävfallet blir det synnerligen missvisande om ett så spretigt fenomen behandlas som vore det monolitiskt. Samma sak gäller för de flesta stora religioner. Att man är kritisk mot vissa inslag inom Livets Ord innebär int…

Hur Finland blev finskspråkigt

Vid tiden för den ryska erövringen var Finlands väg mot egen nationalstat långt ifrån given. För 200 år sedan befann sig Finland, liksom Norge, i ett mellanläge mellan de nationalismer som utvecklats inom ramarna för existerande stater och de som fokuserat på kravet på upprättandet av nya nationalstater. Egna statliga institutioner utvecklades visserligen redan i napoleonkrigens efterdyningar, men i form av Alexander I:s finska storfurstendöme i personalunion med Ryssland, inte som en självständig stat. Här kunde de finska statliga institutionerna arbeta enligt egna rättstraditioner och på sitt eget språk, dvs. på svenska. Under åren efter erövringen kunde Runeberg fortfarande skildra kriget som en tragedi i Fänrik Ståls sägner, en svenskspråkig skildring som blev klassisk i båda länderna.

Nationalismteoretikern Clifford Geertz använder Finland som exempel på hur urbaniseringen som social process omdanar ett förmodernt samhälles ståndsuppdelade språkliga landskap till en modern natione…

Stockholm 2100

Tankesmedjan Eudoxa har nyligen tagit framtidsstudierna ett steg till och gett ut en vision av hur städer kan te sig år 2100 i form av en världsbeskrivning till ett rollspel, med Stockholm 2100 som huvudsetting. E- boken Cities on the Edge av Anders Sandberg och Waldemar Ingdahl finns att köpa här. Som kulturforskare och gammal rollspelare tycker jag naturligtvis att det är ett fantastiskt initiativ. Detta gäller dock inte minst debattvärdet av att dra ut några av de för närvarande mest diskuterade trenderna i tangentens riktning och försöka se vart de skulle kunna leda på nittio år.

Centrala teman är stadsutveckling, genteknik, informationsteknik och social förändring. Ett centralt koncept i Sandbergs och Ingdahls är ”mem”, dvs. idékoncept behandlade som en parallell till biologiska gener, muterande fenomen som förökar sig, visserligen beroende av intelligent liv, men ändå intressanta att betrakta som analytiska enheter. Det visar sig givande att betrakta staden själv som ett memkomp…

Inglehart, Norris och Weber

I dagens SvD kan man läsa en intressant understreckare av Li Bennich-Björkman om årets skytteanska pristagare Ronald Inglehart och Pippa Norris:

Forskning om värderingar, det som inom statskunskap kallas politisk kultur, vilar i hög grad på tillgången på empiriska data på massnivå. När statsvetarna Gabriel Almond och Sidney Verba 1963 publicerade ”The civic culture” (i dag en klassiker) var den byggd på värderingar som mödosamt samlats in i fem länder. Teknikens utveckling har därefter på några få decennier möjliggjort insamling, lagring och analys av det enorma och världsomspännande material som kommit att ligga till grund för Inglehart och Norris analyser. I dag omfattar det som kallas World Values Survey (WVS), och som byggts upp med Inglehart som centralgestalt, en stor del av världens befolkning: Europa i sin helhet, Latinamerika, Asien, Afrika, Kina, Indien och under senare år också Arabvärlden. [---]

”Sacred and secular” (Cambridge University Press, 2004) är ett av Norris och In…

Timbro, civilsamhälle, borgerlighet och medborgerlighet

Tankesmedjan Timbro är på väg in på nya områden. Maria Wetterstrand och Mattias Svensson samtalar kring offentliga subventioner av miljöfarlig verksamhet. Moderaten Li Jansson föreslår att ekonomiska frizoner ska inrättas i invandrartäta förorter.

I en ny rapport listar civilsamhällesforskaren Lars Trägårdh ett antal viktiga frågor om civilsamhället i Sverige. Bland de nu verksamma ledande svenska forskarna på området civilsamhälle/folkrörelseforskning är han sannolikt den ende som skulle ge ut en rapport där. Han menar dock att de svenska borgerliga politikerna hittills har prioriterat marknaden och staten framför det civila samhälle som under nittiotalet fördes fram som en viktig del av den borgerliga ideologin, samtidigt som han pekar på att det skulle kunna vara det även nu (med hänvisning till bl.a. Philip Blonds Red Toryism där civilsamhället blir fokus för borgerlig ideologi).

Förhoppningsvis kan detta bidra till att föra in nya synsätt i den politiska debatten. På Svenska Dagb…