Fortsätt till huvudinnehåll

Dagens citat

Alla har säkert noterat att rubriken dagens citat på den här bloggen sällan eller aldrig hänvisar till någonting som sagts idag. Ibland handlar det emellertid om någonting som är synnerligen träffande på samtiden (och de mest träffande beskrivningarna av ett fenomen kommer sällan från den period då de är som starkast).

Dagens citat anspelar på problemen med en polisstat och är ett utdrag ur en roman av någon som knappast kan anklagas för att ha varit vänster, som aldrig någonsin anklagats för att vara liberal och som antagligen hellre skulle se den makten i händerna på militären än på polisen, mycket eftersom han själv var officer och samtidigt hade erfarenheten av att vara övervakad av Gestapo:

”Alla vet om det […]. I kartoteken har sällsamma hieroglyfer innästlat sig; de hänvisar till en chronique scandaleuse, som förvaras i digra dosierer. […] Varje förseelse behöver inte åtalas. Men när något åtalas, då måste saken inte bara grundas på fakta utan också ge något matnyttigt åt journalisterna. Först härigenom förlänas det politisk vikt. För den skull lägger han stor vikt vid pikanta detaljer. Detta kan man överallt konstatera under absoluta regimer; en av de första föredragningarna är förbehållna polischefen, som har omedelbart tillträde. […] En handling som i och för sig är straffbar ser man alltså välvilligt mellan fingrarna med. Detta läge förändras dock för den som gjort sig misshaglig. Han ”utsätter sig för lagens hela tyngd”.
(Ernst Jünger 1977: Eumeswil)

-------------------------------------

På bloggfronten kan rekommenderas den konservative bloggaren Jakob Söderbaums kritik av den moderata partilinjen när det gäller att ge militären rätt att övervaka medborgarna.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Gemensamma värderingar?

Sedan en tid tillbaka pågår en diskussion om samhällets - eller nationens - gemensamma värden, om de finns, vilka de är och hur de kan säkras. Inte minst talas det om svenska värderingar som en grund för demokratin i Sverige. Naturligtvis är det så att det finns värderingar som är något vanligare i Sverige än i andra länder. Om man kan urskilja en skillnad gentemot t.ex. Finland eller Norge är tveksamt, men i jämförelse med mer avlägsna länder, som t.ex. USA kan man åtminstone urskilja tydliga skilnader i de genomsnittliga svaren på surveyundersökningar, som World Value Survey. Till det intressanta med den undersökningen hör dock även att den visar att dessa värderingar förändras över tid och att diasporaminoriteter i västvärlden ofta förefaller vara väl integrerade i det omgivande samhället. Det finns också mer kvalitativa undersökningar som visar att synen på demokrati och på statens roll i samhället här i Norden - och kanske särskilt i Sverige - har följt en särskild utvecklingsli…

Rosens namn

Skriver i Tidningen Kulturen om en av mina favoritböcker: Umberto Ecos Rosens namn:
"Kort efter författaren och semiotikprofessorn Umberto Ecos död bestämde jag mig för att läsa om hans debutroman Rosens namn. Jag hade redan läst den ett par gånger, men detta var snart tjugo år sedan. Detta är en bok med gott om referenser och anspelningar på såväl medeltida fenomen som samtida filosofisk diskussion. Den har beskrivits som allt från kriminalroman i medeltida klostermiljö till filosofisk roman. I inledningen konstaterar författaren att det har varit en befrielse att fördjupa sig i ett mysterium som ligger så långt borta från vår egen tid att det nu saknar all praktisk relevans. Detta är i viss mån sant, men samtidigt är det svårt att tolka som något annat än ett utslag av Ecos ironiska humor. Rosens namn är en bok som utspelar sig vid modernitetens gryning, och som just därför ger Eco tillfälle att säga åtskilligt om modernitetens egen världsbild ... "
(Resten av essän här).

Kulturarvspropositionen

Igår offentliggjordes regeringens kulturarvsproposition i och med att den överlämnades som remiss till lagrådet. Detta är i sig rätt ovanligt i kulturpolitiska sammanhang, inte minst eftersom kulturpolitiken i Sverige i rätt liten utsträckning brukar beröra lagstiftningen. I andra länder är det däremot vanligt att kulturområdet i hög grad regleras i lagtext. I och med den här propositionen föreslås att Sverige, som många andra länder, får en museilag. 

I det stora hela tycker jag att propositionen ger ett både gediget och välgenomtänkt intryck. Synen på museer och kulturarvsinstitutioner verkar i grunden vara den att de bör fungera som oberoende kultur- och kunskapsinstitutioner. Den föreslagna museilagen skulle innebära att det blev lagstadgat att offentliga museihuvudmän som staten, landstingen och kommunerna är skyldiga att ”säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.” Hittills har de statliga museerna rent juridiskt sett bara skyddats från…