lördag, juni 28, 2008

Svenskarnas ideella arbete

Svenskar arbetar ideellt i större utsträckning än många andra. I Folkrörelseutredningen (SOU 2007:66) hittade jag emellertid följande tabell över vad vi gör när vi arbetar ideellt, i jämförelse med hur det ser ut i några andra länder. Undrar vad detta säger om oss.

onsdag, juni 25, 2008

En tysk mans historia

En historisk period som länge har fascinerat mig är mellankrigstidens Tyskland. Det som i grunden fångar min uppmärksamhet är kanske hur nazismen kunde stiga till makten i en stat som på många sätt utgör hjärtat av Europa.

Tidigare i år läste jag en bok som ger ett alldeles särskilt perspektiv på frågan: Sebastian Haffners Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914-1933 (i svensk översättning: En tysk mans historia). Som titeln antyder rör det sig alltså inte bara om Tysklands historia i allmännhet: det är Tysklands historia så som författaren själv upplevde den. Som han själv påpekar har han inte mycket att säga om sådana historiska händelser som detaljer i förhandlingarna mellan rikspresident Hindenburg och nazisterna eller varför Chamberlin betedde sig som han gjorde.

Vad han istället kan bidra med är berättelsen om hur han själv, som en relativt vanlig människa, upplevde övergången från ett öppet samhälle till ett totalitärt. Det är detaljerna som sätter sig: hur människor började undvika vissa samtalsämnen, eller åtminstone uttrycka sig kryptiskt när de talade om dem, hur de började titta bort när judar och oliktänkande trackaserades av maktens hantlangare, hur han själv som journalist började försöka smyga in kodade nyanser i sina artiklar för att undgå den till en början informella censuren o.s.v. fram tills dess att man en dag "upptäcker" att SA - som alla uppfattat som samhällets avskum - plötsligt har polisiära befogenheter och kan gå in i respekterade medborgares hus medan de sover och släpa iväg dem, människor som försvinner.

Allt detta hände innan Maktövertagandet hade fullbordats. Vad man får en bild av är en process där människor anpassar sina liv till det aukoritära samhället genom att steg för steg undvika att konfrontera det. Övervakningen internaliseras eftersom de vet att bestraffningen av eventuell kritik är i det närmaste oförutsägbar. Det finns ingen tydlig linje mellan lagligt och olagligt, istället finns det områden som vanliga människor måste undvika och enorma friheter för maktens hantlangare att slå till mot dem som upplevs som ett hot. Den mest uppenbara utvägen i varje enskilt fall blir alltid att inte synans alls, och därigenom acceptera. Problemet är bara att detta inte på lång sikt är någon utväg över huvud taget.

Klart rekommenderad läsning.

tisdag, juni 24, 2008

Högskolor och avgifter

Jan Björklund vill att studenter som inte kommer ifrån EES-länderna skall betala avgift när de studerar i Sverige. Bland annat Blekinge Tekniska Högskola menar att mer än hälften av de utländska studenterna kommer hit eftersom det är gratis. Tyvärr stämmer detta antagligen, men jag hoppas innerligt att detta inte är ett avgörande argument. Målsättningen för en ny högskolepolitik borde givetvis vara att skapa ett universitetsväsende som kan hitta andra konkurrensfördelar än att vara gratis.

tisdag, juni 17, 2008

FRA och maktdelningsläran

Liksom bloggaren Dick Erixon drar jag slutsatsen att FRA-frågan ytterst handlar om maktdelning. Upplägget på Sveriges konstitution är på flera sätt avgörande för hur frågan fortlöpt:

1. I de flesta länder skulle frågans grundlagsenlighet genomgå juridisk granskning. I Sverige saknas detta inslag av funktionsuppdelning mellan riksdag och domstolar.

2. Parlamentarismen innebär att riksdagen och regeringen inte är oberoende av varandra på det sätt som de är i presidentiella system. Riksdagens majoritet består av partier som leds av regeringsmedlemmar. Riksdagen väger alltså inte upp exekutivens makt. Tillsammans innebär dessa punkter att ett förslag nästan säkert går igenom när proposition väl lagts.

3. Fasta mandatperioder innebär att nyval hittills inte förekommit med nuvarande grundlag. Detta gör det mindre sannolikt att en regering fälls om den väl enats kring ett förslag. Man kan jämföra med Storbritannien där det i förra veckan framstod som att regeringen skulle falla om den inte fick igenom en annan lag som kritiserats ur rättssäkerhetssynpunkt.

4. Den bristande maktdelningen mellan riksdag och regering förstärks ytterligare av att personvalsinslaget i riksdagen är oklart. Man behöver bara läsa riksdagsledamoten Fredrik Federleys blogg för att inse att det framstår som mycket oklart även för de folkvalda om de i första hand representerar sitt parti (och därigenom dettas väljare) eller (personligen) sina väljare. Såväl Federleys som Karl Sigfrids reaktioner och utomståendes förväntningar antyder att den senare åsikten fortsätter att vinna mark. För bara tjugo år sedan framstod den förstnämnda som självklar i Sverige.

4. Erixon drar slutsatsen att kritiken av förslaget "bottnar i en misstro mot att staten kan garantera att avlyssning inte kommer att ske av privatpersoner [...] Kontrollorgan har svag ställning eftersom de är underställda den enda maktstruktur som finns i enhetsstaten Sverige." Man kan ta detta ytterligare ett steg. De flesta (inklusive flera tunga remissinstanser) tycks uppfatta det som troligt att privatpersoner kommer att avlyssnas. Det är i alla fall så att detta blir tillåtet. I så fall sker detta utan att detta leder fram till någon rättslig prövning och utan att de får reda på det ens i efterhand (oavsett om övervakningen visat ogrundad eller ej). Återigen är vi inne på maktdelning eftersom detta handlar om att FRA får befogenheter som vanligen skulle vara undersälda rättslig prövning.

5. Slutligen kan det finnas anledning att oroa sig över att exekutiven genom informationsinsamling riktad mot medborgarna får möjligheter till motåtgärder mot enskilda oppositionella, inklusive pressen. Många menar inte minst att meddelarskyddet hotas. I slutendan handlar detta om den sista och största motvikten mot statsmakterna: folket självt.

En annan sida av saken är att kritikerna inte uppfattar förslaget som motiverat. De frågar sig varifrån det egentligen kommer och vilka aktörer det är som drivit fram det. Detta intryck förstärks av att tunga remissinstanser faktiskt avstyrkt förslaget. I media har frågan uppmärksammats relativt sent och någon egentlig partipolitisk debatt har inte förts sedan valet. Därmed måste det för många framstå som att frågan på något sätt dykt upp från ingenstans.

I dag har debatten i alla händelser pågått för fullt. Andra rapporterar om detta bättre än jag (som just själv läst Politikerbloggen, Dexion och ett par andra). I morgon bitti faller avgörandet i riksdagen.

söndag, juni 15, 2008

FRA

Det verkar som att debatten om FRA-lagen sent om sider har börjat komma igång. Den möter mig när jag öppnar SvD på morgonen. Ledarsidan tar tydligt ställning. Flera gånger det senaste dygnet har jag hört eller läst kommentarer från människor som inte tidigare fattat vad det är som ligger på riksdagens bord och som nu närmast är i chock.

Samtdigt kan jag inte undgå att fråga mig hur det är möjligt att debatten börjar först nu. Stora delar av svenska folket känner troligen fortfarande inte till frågan. Media beter sig som om den blivit intressant först nu. Jag misstänker att åtskilliga nyhetsbevakare kommer att reagera först efter själva omröstningen.

I bästa fall kan vi kanske sedan få en mer allmän debatt om några av politikens grundfrågor: Hur långt bör staten gå i förhållande till medborgarnas privatliv? Hur får en stat agera i förhållande till andra länders medborgare (kommunikation genom Sverige rör verkligen inte bara svenskar)? Vilket ansvar har politiker gentemot sina väljare? Vilket ansvar har tjänstemän? Vilket ansvar har väljare för att följa politiken? Vad måste en politiker göra för att helt ha förbrukat sitt förtroende?

Inlägg från sist FRA-lagen diskuterades: Den övervakade demokratin, Informationskontrollsamhället.

fredag, juni 13, 2008

Nyss hemkommen från brittiska öarna

Nyss hemkommen från ett Storbritannien där regeringen röstat igenom att terrormisstänkta skall kunna hållas inspärrade i 42 dagar utan att delges en anklagelse. Förslaget kunde drivas igenom tack vare stöd från det nordirländska protestantiska partiet DUP. Många väntar sig att förslaget skall stoppas antingen redan i överhuset eller i någon av de domstolar som övervakar lagarnas överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna.

Resan har också gott via ett Skottland som förefaller uppfatta sig alltmer som en egen nation. Mer om detta senare. Ytterligare deligering av makt diskuteras. Ett självständigt Skottland käns inte längre så avlägset. Det förefaller onekligen som om Storbritannien till sist skulle komma att upplösas.

På Irland röstade man just ner Lisabonfördraget. Inte heller den europeiska federationen ter sig längre lika självklar. I alla händelser ter den sig allt mer uppenbart illa förankrad i medborgarnas identitet och politiska förtroende.

Nationalstaterna tar sig allt större friheter. Samtidigt rör det sig i maktfördelningen mellan dem och de andra nivåer som gör anspråk på makt. Jag får en upplevelse av att det är mycket som ligger och väger som kan visa sig avgörande för framtiden.

Väl hemma, efter att av olika skäl ha varit ganska så onåbar, konstaterar jag att debatten, åtminstone i bloggosfären, fortsätter kring den föreslagna så kallade FRA-lagen, en fråga som inte minst är viktig i detta sammanhang.

Andra bloggar om FRA-lagen: Dexion, Morian, Ingerö. Fredrik Federleys ångest kring hur han skall rösta är också läsvärda, liksom FRA:s försvarsargument.

Medeltida rättvisa

NO Freeman shall be taken or imprisoned, or be disseised of his Freehold, or Liberties, or free Customs, or be outlawed, or exiled, or any other wise destroyed; nor will We not pass upon him, nor condemn him, but by lawful judgment of his Peers, or by the Law of the Land. We will sell to no man, we will not deny or defer to any man either Justice or Right.

(Magna Charta 1215)

fredag, juni 06, 2008

Dagens länktips

Eftersom den så kallade FRA-lagen nu återigen är aktuell kan det vara på sin plats att citera den här artikeln i The Local, från senaste gången ett förslag i den här stilen presenterades i riksdagen:

Google would rule out making any major investments in Sweden should the controversial bill become law. [...] "We simply cannot compromise our users' integrity by allowing Swedish authorities access to data that may not even concern Swedish activity," said Fleischer.

Google's privacy chief went as far as to suggest that Sweden was in danger of embarking on a path usually reserved for dictatorial regimes.

"The proposal stems from a tradition begun by Saudi Arabia and China and simply has no place in a Western democracy," he said.

Nationaldagen 2008

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna,
din sol, din himmel, dina ängder gröna.


Nationalsångens fokus på Sveriges naturskönhet är antagligen lika välfunna som när Richard Dybeck skrev texten till denna gamla folkmelodi 1865. Konnotationerna må vara annorlunda men det är fortfarande naturen som står i fokus för svensk nationalkänsla.

I Tyskland har man slutat sjunga "Deutschland, Deutschland über alles" och koncentrerar sig istället på Deutschlandlieds tredje vers: "Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland!" Britterna sjunger fortfarande "God Save the Queen" men också Rule, Britannia:

Rule, Britannia! Britannia, rule the waves:
Britons never shall be slaves.


Det är kanske värt att notera vad vi i Sverige inte sjunger, t.ex. den tredje vers som Louise Ahlén lade till nationalsången 1910 och som numera nästan aldrig sjungs:

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
din fana, högt den bragderika bära.
din fana, högt den bragderika bära.


Idag firar vi nationaldagen utan att särskilt många vet varför. För hundra år sedan firades Svenska flaggans dag till minnet av Gustav Vasas val till kung och av 1809 års konstitution: Sveriges frihet och svenskarnas frihet.

På Dybecks tid var kungens valspråk "Land skall med lag byggas". Idag är det "För Sverige i tiden!" Mycket har hänt.

Liksom i de flesta europeiska länder sjunger vi inte längre om erövring. Medan andra fokuserat allt mer av sin patriotism på sådana saker som grundlagar, friheter och rättigheter förblir den svenska nationalstoltheten emellertid ett slags outtalad självtillräcklighet som i bästa fall yttrar sig i naturdyrkan.

Kanske sulle vi också sjunga mer om Enighet och Rätt och Frihet, eller varför inte om att värna Sveriges rätt.

söndag, juni 01, 2008

Mänskliga skyldigheter?

Man kan presentera ganska goda argument för att de mänskliga rättigheterna i dagens diskurs är på väg att ersätta de medborgerliga rättigheterna som huvudfokus för politiska krav. Detta tycks hänga samman med globaliseringen och den ökande tendensen att uppfatta nationstillhörighet som irrelevant för vilka rättigheter en person har. Samtidigt ökar fokus på de positiva rättigheterna: rätten till saker som som liv, hälsa, levnadsstandard, erkännande, etc, kanske i synnerhet till erkännande. Det här är en central förändring inte minst som medborgerskapet historiskt sett varit knutet till omfattande skyldigheter.

Är det dags att börja prata om våra skyldigheter som människor?