Fortsätt till huvudinnehåll

När ett snöfall blir en katastrof

Ibland känns det som att Sverige håller på att falla samman. I skrivande stund sitter jag på ett SJ-tåg som nu börjat rulla igen, bara en aning försenat. Passagerarna är därmed positivt överraskade. Det har snöat igen. Senast det var storm låg stora delar av landet strömlöst i flera dagar, eftersom elnätet fortfarande inte är anpassat för att klara svenska väderförhållanden, lika lite järnvägsnätet är anpassat för att tåla snö och vind.

Nu talar vi ändå inte om några särskilt anmärkningsvärda väderförhållanden. Tsunamin gav en fingervisning om hur taget på sängen det politiska systemet blev när någonting oförutsätt faktiskt inträffade. Tsunamin inträffade i Asien. Den svenska infrastrukturen och organisationen var alltså hundraprocentigt oskadda. Vad skulle bli resultatet om någonting allvarligt inträffade på hemmaplan, något som faktiskt skadade organisationen, som till exempel ett större terroristangrepp på Stockholm. Katastrofer kan inte få vara oförutsedda för en regering. De inträffar med jämna mellanrum. Vi kan inte veta när eller var. Däremot kan vi veta att någonting kommer att inträffa förr eller senare. Det är inte utan att man blir orolig. Våra kommunikationer är inte ens förberedda på att det snöar på vintern i Sverige.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Gemensamma värderingar?

Sedan en tid tillbaka pågår en diskussion om samhällets - eller nationens - gemensamma värden, om de finns, vilka de är och hur de kan säkras. Inte minst talas det om svenska värderingar som en grund för demokratin i Sverige. Naturligtvis är det så att det finns värderingar som är något vanligare i Sverige än i andra länder. Om man kan urskilja en skillnad gentemot t.ex. Finland eller Norge är tveksamt, men i jämförelse med mer avlägsna länder, som t.ex. USA kan man åtminstone urskilja tydliga skilnader i de genomsnittliga svaren på surveyundersökningar, som World Value Survey. Till det intressanta med den undersökningen hör dock även att den visar att dessa värderingar förändras över tid och att diasporaminoriteter i västvärlden ofta förefaller vara väl integrerade i det omgivande samhället. Det finns också mer kvalitativa undersökningar som visar att synen på demokrati och på statens roll i samhället här i Norden - och kanske särskilt i Sverige - har följt en särskild utvecklingsli…

Rosens namn

Skriver i Tidningen Kulturen om en av mina favoritböcker: Umberto Ecos Rosens namn:
"Kort efter författaren och semiotikprofessorn Umberto Ecos död bestämde jag mig för att läsa om hans debutroman Rosens namn. Jag hade redan läst den ett par gånger, men detta var snart tjugo år sedan. Detta är en bok med gott om referenser och anspelningar på såväl medeltida fenomen som samtida filosofisk diskussion. Den har beskrivits som allt från kriminalroman i medeltida klostermiljö till filosofisk roman. I inledningen konstaterar författaren att det har varit en befrielse att fördjupa sig i ett mysterium som ligger så långt borta från vår egen tid att det nu saknar all praktisk relevans. Detta är i viss mån sant, men samtidigt är det svårt att tolka som något annat än ett utslag av Ecos ironiska humor. Rosens namn är en bok som utspelar sig vid modernitetens gryning, och som just därför ger Eco tillfälle att säga åtskilligt om modernitetens egen världsbild ... "
(Resten av essän här).

Kulturarvspropositionen

Igår offentliggjordes regeringens kulturarvsproposition i och med att den överlämnades som remiss till lagrådet. Detta är i sig rätt ovanligt i kulturpolitiska sammanhang, inte minst eftersom kulturpolitiken i Sverige i rätt liten utsträckning brukar beröra lagstiftningen. I andra länder är det däremot vanligt att kulturområdet i hög grad regleras i lagtext. I och med den här propositionen föreslås att Sverige, som många andra länder, får en museilag. 

I det stora hela tycker jag att propositionen ger ett både gediget och välgenomtänkt intryck. Synen på museer och kulturarvsinstitutioner verkar i grunden vara den att de bör fungera som oberoende kultur- och kunskapsinstitutioner. Den föreslagna museilagen skulle innebära att det blev lagstadgat att offentliga museihuvudmän som staten, landstingen och kommunerna är skyldiga att ”säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.” Hittills har de statliga museerna rent juridiskt sett bara skyddats från…