Fortsätt till huvudinnehåll

Mindre kultiverade än Ayn Rand? En konstpolitisk reflektion.

Huruvida den här bloggen skall räknas till den liberala bloggosfären är kanske oklart, men jag är uppenbarligen tillräckligt nära för att bli besviken på dess kulturkritik, som i mänga fall inte tycks kunna sträcka sig längre än till att uppröras över vad deras skattepengar går till. Denna inställning tycks särskilt vanlig hos personer som beskriver sig själva som libertarianer och i vissa fall hänvisas det till och med till den rysk-amerikanska författarinnan Ayn Rand.

Vad det i grunden handlar om är att konst- och kulturföremål uppfattas som varor sålda en marknad i kombination med ett i och för sig lovvärt anspråk på respekt för andra människors val. I kombination leder detta till slutsatsen att andra kan få konsumera vilken konst de vill och att man själv inte har rätt att ha synpunkter på detta så länge man inte behöver betala för det, vilket alltså är vad man hänvisar till när man inte gillar något konstverk. Det är emellertid lätt att ana att det ofta är mer som ligger bakom upprördheten. Det är inte konsten på nationalmuseum eller de faktiskt rätt omfattande bidragen till populärkulturen som upprör. Istället är det den moderna avantgardistiska konsten som väcker vreda känslor.

På det hela taget förefaller det som om kulturdebatten stagnerat i en uppsättning lätt förutsägbara läger: dels har vi konstkritikerna som berömmer erkända verk för deras förmåga att provocera och dels har vi de kritiska som utan särskilt bärande argument förkastar modern konst och ofta menar sig företräda någon form av tyst majoritet. Ingen dera sidan använder argument som den andra sidan är beredd att erkänna som relevanta. Folkets stora majoritet verkar däremot ironiskt nog i stort sett oberörd. Att majoriteten av svenska folket sällan eller aldrig besöker utställningar med nyproducerad konst står bortom allt rimligt tvivel. Hur många som till exempel läser utställningsrecensioner i tidningarnas kultursidor har jag ingen tillgänglig statistik på, men jag tvivlar starkt på att de kommer ens i närheten av att vara i majoritet.

Nu anser jag som bekant att detta är ett problem. Kulturen berör viktiga aspekter av det mänskliga livet och är en vital del av ett gott samhälle. Att den inte för närvarande berör fler är ett problematiskt faktum. Man behöver emellertid inte vara konservativ eller kulturradikal för att ha synpunkter på detta. Till exempel är det anmärkningsvärt att alla de som roar sig med att hänvisa till Ayn Rand kan slå bort kulturen så enkelt. Hon var visserligen kraftigt emot statlig inblandning i kulturlivet, men inte därför att det var oväsentligt, utan just för att det var en så betydelsefull del av det mänskliga livet och därmed behövde skyddas från statens klåfingriga, och ofta smaklösa, ingrepp. Hennes egen smak var för övrigt rätt talande. Det är svårt att inte dra paralleller till exempelvis de italienska futuristerna, vilket heller inte är ointressant med tanke på den närmast övermänniskodyrkande inställning de hade gemensam. Hennes inställning till kreativt arbete som ett led i människans självförverkligande har också tydliga paralleller inte bara aristoteliskt utan också i senare traditionalistiskt och bildningsorienterat tänkande. Varje genomgripande syn på människan och samhället har alltid implikationer för det område vi idag uppfattar som estetiskt.

Att våra dagars socialliberala och ”nyliberala” politiska klimat håller sig borta från kulturdebatten betyder nog någonting annat, nämligen att det saknar övergripande implikationer för samhällets alla aspekter. Det offentliga samtalet har helt enkelt blivit allt för pragmatiskt för att ha sådana implikationer. Detta har både för och nackdelar. En fördel skulle kunna vara att både människors privatliv och konstens autonomi kan skyddas från politiken. Så har det i viss utsträckning fungerat hittills. Likgiltighet är emellertid ingen god grund för autonomi och är det verkligen så att utvecklingen går emot ökad respekt för de autonoma sektorerna i samhället?

Kommentarer

Bobok sa…
Intressant inlägg. Men är inte föreställningen om "de autonoma sektorerna" en idag överspelad rest från de utopiska tiderna? Eftersom det inte framgår helt vad du menar är det lätt att tolka det som åsikten att t.ex. privatsfären kan (/bör/måste) hållas åtskilda från all slags politisering - inte minst fomulerat som angrepp på tanken att "allt är politiskt" - och alltså vara autonom, en hållning som ter sig extremt svårförsvarad idag (iaf i autonomi-tankens vanligtvis mkt stränga tillämpning). Hur ser du på det?
De utopiska tiderna? När var det? Har det funnits något Utpia i världen de senaste seklen så tycks jag ha missat det.

Som jag säger t.ex. i bloggens ingress förordar jag alltså både privatliv och akademisk och kulturell autonomi. Jag kan hålla med om att detta är en politisk uppfattning. I den meningen är även detta politik. Följaktligen har jag också sådana politiska uppfattningar som att ytrandefrihet, tryckfrihet och religionsfrihet är bra saker som staten skall upprätthålla, inte inskränka.

Jag anser också att ett gott samhälle förutsätter både kontakt med sitt kulturella arv och livskraftig ny kultur och forskning. Allt detta är nödvändigt för det goda livet i samhället (inte minst i Aristoteles mening).

Om det är så att dessa saker är hotade så är detta bara ännu ett argument för att verka för dem. Man skall inte ha för lätt för att ge upp det öppna samhällets värden bara därför att de inte tycks ligga i tiden. Under nästan hela första halvan av 1900-talet var det en utbredd uppfattning att antingen fascismen, kommunismen eller nazismen skulle uppnå världshäravälde och att sådana saker som privatliv, yttrandefrihet och konst och forskning som inte tjänar klassen, staten eller rasen bara var konservativa reliker. Man skall inte ge upp i förtid. Allt behöver inte vara offentligt, centraliserat eller likriktat bara därför att somliga håller sig med den högst politiska uppfattningen att det borde vara det.

Populära inlägg i den här bloggen

Gemensamma värderingar?

Sedan en tid tillbaka pågår en diskussion om samhällets - eller nationens - gemensamma värden, om de finns, vilka de är och hur de kan säkras. Inte minst talas det om svenska värderingar som en grund för demokratin i Sverige. Naturligtvis är det så att det finns värderingar som är något vanligare i Sverige än i andra länder. Om man kan urskilja en skillnad gentemot t.ex. Finland eller Norge är tveksamt, men i jämförelse med mer avlägsna länder, som t.ex. USA kan man åtminstone urskilja tydliga skilnader i de genomsnittliga svaren på surveyundersökningar, som World Value Survey. Till det intressanta med den undersökningen hör dock även att den visar att dessa värderingar förändras över tid och att diasporaminoriteter i västvärlden ofta förefaller vara väl integrerade i det omgivande samhället. Det finns också mer kvalitativa undersökningar som visar att synen på demokrati och på statens roll i samhället här i Norden - och kanske särskilt i Sverige - har följt en särskild utvecklingsli…

Rosens namn

Skriver i Tidningen Kulturen om en av mina favoritböcker: Umberto Ecos Rosens namn:
"Kort efter författaren och semiotikprofessorn Umberto Ecos död bestämde jag mig för att läsa om hans debutroman Rosens namn. Jag hade redan läst den ett par gånger, men detta var snart tjugo år sedan. Detta är en bok med gott om referenser och anspelningar på såväl medeltida fenomen som samtida filosofisk diskussion. Den har beskrivits som allt från kriminalroman i medeltida klostermiljö till filosofisk roman. I inledningen konstaterar författaren att det har varit en befrielse att fördjupa sig i ett mysterium som ligger så långt borta från vår egen tid att det nu saknar all praktisk relevans. Detta är i viss mån sant, men samtidigt är det svårt att tolka som något annat än ett utslag av Ecos ironiska humor. Rosens namn är en bok som utspelar sig vid modernitetens gryning, och som just därför ger Eco tillfälle att säga åtskilligt om modernitetens egen världsbild ... "
(Resten av essän här).

Kulturarvspropositionen

Igår offentliggjordes regeringens kulturarvsproposition i och med att den överlämnades som remiss till lagrådet. Detta är i sig rätt ovanligt i kulturpolitiska sammanhang, inte minst eftersom kulturpolitiken i Sverige i rätt liten utsträckning brukar beröra lagstiftningen. I andra länder är det däremot vanligt att kulturområdet i hög grad regleras i lagtext. I och med den här propositionen föreslås att Sverige, som många andra länder, får en museilag. 

I det stora hela tycker jag att propositionen ger ett både gediget och välgenomtänkt intryck. Synen på museer och kulturarvsinstitutioner verkar i grunden vara den att de bör fungera som oberoende kultur- och kunskapsinstitutioner. Den föreslagna museilagen skulle innebära att det blev lagstadgat att offentliga museihuvudmän som staten, landstingen och kommunerna är skyldiga att ”säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.” Hittills har de statliga museerna rent juridiskt sett bara skyddats från…