Fortsätt till huvudinnehåll

Wikipedia

Fortfarande fast i studenternas uppsatsslutspurt samtidigt som mängden egen forskning jag borde ägna mig åt istället tornar upp sig allt mer.

Hur kommer det sig att vuxna människor på universitetetsnivå får för sig att använda Wikipedia som källa i akademiska uppsatser? Jag brukar själv använda den privat och rättar den även när jag tycker att den har fel. Vid ett tillfälle har jag dessutom hittat långa stycken av en av mina egna texter där, utan källhänvisning. Jag orkade inte bråka, men la i alla fall in en hänvisning. Har man ändrat lite i den några gånger blir man instinktivt medveten om hur felbar den är. En wiki är inte bättre än sina användare. Följaktligen är den engelska versionen ett antal gånger bättre en den svenska, om inte annat så därför att dess användare är så många fler. Ändå envisas folk med att tro att den skulle kunna användas som faktakälla. Märkligt.

Nästa korståg riktar sig mot Nationalencyklopedin. Där vet man visserligen vems fel det är när saker och ting inte stämmer, men det blir man ju bara deprimerad av. Den är i alla händelser mer än lovligt tendensiös och har kanske just därför i allmänhet väldigt nära bäst före datum.

I Wikipedia är det naturligtvis ens eget fel om felaktigheterna står kvar när man är färdig. Det känns betydligt mindre störande. Snarare erbjuder den ett slags demokratiserad möjlighet för alla att känna att de gör en insats för folkbildningen. Som universitetslärare känner man sig betydligt mera nöjd när ens studenter deltar i ett sådant arbete än när de litar blint på dess resultat.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Gemensamma värderingar?

Sedan en tid tillbaka pågår en diskussion om samhällets - eller nationens - gemensamma värden, om de finns, vilka de är och hur de kan säkras. Inte minst talas det om svenska värderingar som en grund för demokratin i Sverige. Naturligtvis är det så att det finns värderingar som är något vanligare i Sverige än i andra länder. Om man kan urskilja en skillnad gentemot t.ex. Finland eller Norge är tveksamt, men i jämförelse med mer avlägsna länder, som t.ex. USA kan man åtminstone urskilja tydliga skilnader i de genomsnittliga svaren på surveyundersökningar, som World Value Survey. Till det intressanta med den undersökningen hör dock även att den visar att dessa värderingar förändras över tid och att diasporaminoriteter i västvärlden ofta förefaller vara väl integrerade i det omgivande samhället. Det finns också mer kvalitativa undersökningar som visar att synen på demokrati och på statens roll i samhället här i Norden - och kanske särskilt i Sverige - har följt en särskild utvecklingsli…

Rosens namn

Skriver i Tidningen Kulturen om en av mina favoritböcker: Umberto Ecos Rosens namn:
"Kort efter författaren och semiotikprofessorn Umberto Ecos död bestämde jag mig för att läsa om hans debutroman Rosens namn. Jag hade redan läst den ett par gånger, men detta var snart tjugo år sedan. Detta är en bok med gott om referenser och anspelningar på såväl medeltida fenomen som samtida filosofisk diskussion. Den har beskrivits som allt från kriminalroman i medeltida klostermiljö till filosofisk roman. I inledningen konstaterar författaren att det har varit en befrielse att fördjupa sig i ett mysterium som ligger så långt borta från vår egen tid att det nu saknar all praktisk relevans. Detta är i viss mån sant, men samtidigt är det svårt att tolka som något annat än ett utslag av Ecos ironiska humor. Rosens namn är en bok som utspelar sig vid modernitetens gryning, och som just därför ger Eco tillfälle att säga åtskilligt om modernitetens egen världsbild ... "
(Resten av essän här).

Kulturarvspropositionen

Igår offentliggjordes regeringens kulturarvsproposition i och med att den överlämnades som remiss till lagrådet. Detta är i sig rätt ovanligt i kulturpolitiska sammanhang, inte minst eftersom kulturpolitiken i Sverige i rätt liten utsträckning brukar beröra lagstiftningen. I andra länder är det däremot vanligt att kulturområdet i hög grad regleras i lagtext. I och med den här propositionen föreslås att Sverige, som många andra länder, får en museilag. 

I det stora hela tycker jag att propositionen ger ett både gediget och välgenomtänkt intryck. Synen på museer och kulturarvsinstitutioner verkar i grunden vara den att de bör fungera som oberoende kultur- och kunskapsinstitutioner. Den föreslagna museilagen skulle innebära att det blev lagstadgat att offentliga museihuvudmän som staten, landstingen och kommunerna är skyldiga att ”säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.” Hittills har de statliga museerna rent juridiskt sett bara skyddats från…