Fortsätt till huvudinnehåll

Ett identitetspolitiskt riksdagsval?

Vad innebär det att vara svensk? Många skulle säga att detta inte är en politisk fråga. Andra skulle säga att den generella tendensen att känna större solidaritet med människor man identifierar sig med gör det synnerligen relevant för politiker att hålla sig medvetna både om hur de själva och deras medvetande ser på sin egen och andras identitet. Ytterligare andra skulle säga att det är identitetsfrågorna som är de centrala politiska frågorna i vår tid.

Under de senaste femtio åren har svensk identitet i mycket hög grad identifierats med välfärdsstaten, moderniteten och det så kallade folkhemmet. Under samma tidsperiod har Socialdemokratiska Arbetarpartiet mer eller mindre framgångsrikt försökt bli identifierat med denna form av svenskhet. Det är tämligen uppenbart att de själva identifierar sig med den. Statsministern anklagade för en tid sedan (i en TV-sänd debatt) den samlade borgerligheten för att vilja införa en amerikansk modell medan han själv sade sig stå för det svenska folkhemmet. Diskursen är med andra ord nationell i lika hög grad som ideologisk och svenskhet uppenbarligen att definiera i kontrast mot amerikanskhet. Ändå är detta en form av självbild som börjat krackelera. Den svenska identiteten börjar bli allt mindre entydig och föreställningen om ett homogent samhälle ter sig som allt mer orimlig, och kanske inte ens som önskvärd. Skälen till detta är flera och processen är på intet sätt unik för Sverige.

En första utmaning mot det isolerade folkhemmet som kärnan i en svensk identitet gjordes redan under den förra borgerliga regeringen i början av nittiotalet. Då var det visionen om det enade Europa som utgjorde alternativet och mer eller mindre uttalade försök gjordes i flesta sammanhang av regeringsföreträdare att föra ut en Sverigebild där landet utgjorde en del av en större Europeisk familj snarare än den isolerade men förebildliga entitet som det i internationella konflikter ständigt neutrala folkhemmet hade utgjort. Nu verkar vinden emellertid ha vänt och såväl svenskarna som deras regering visar en tydlig ovilja mot att identifiera sig med en större europeisk gemenskap.

Sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv finns det emellertid även andra utmaningar mot föreställningen om ett homogent Sverige: identiteter som ur ett smalt svenskt perspektiv framstår som mer subkulturella, men som med ett vidare perspektiv visar sig förekomma åtminstone i alla västerländska stater och i viss utsträckning även i andra sammanhang. De främsta av dessa torde vara den ökande betydelsen av identitetspolitik baserad på sexualitet, kön, religion och etniska gemenskaper. Den senare frågan delvis ett resultat av att människor början förflytta sig över jordklotet i allt högre grad. Varje nationalstats etniska majoritet får därmed än svårare att framstå som den enda etniciteten i nationen. Hela 1800-talets omfattande kulturella integrationsarbete verkar därmed i viss mån åter otillräckligt.

Samtidigt stiger de sexual- och familjepolitiska frågorna upp på dagordningen igen, delvis tillsammans med att de traditionella religionernas företrädare återigen försöker hävda sin politiska betydelse. I USA drivs sexualpolitisk restriktivitet som politisk fråga med ökad framgång av en väckelsekristen president. I Europa hävdar en kristdemokratisk höger kristendomen som central för Europas identitet samtidigt som Europaparlamentet protesterar högljutt då en kommissionskandidat ens nämner att han privat (ej politiskt) stödjer katolska kyrkans traditionella syn på familjen. Det är nämligen inte bara för de konservativa som dessa frågor är viktiga. Även feminismen och de sexuella minoriteternas företrädare är ytterst närvarande i politiken. Oavsett ståndpunkt kan vi alltså konstatera att dessa frågor är ytterst brännande för närvarande.

Kan det vara så att nästa val kommer att avgöras över andra frågor än de traditionellt blockdelande. Ingenting tyder på att blocken som sådana kommer att överges. Däremot kanske de kan komma att få en ny betydelse i framtiden. Så har skett vid olika tillfällen i historien, tilll i uppdelningen mellan demokrater och republikaner i USA eller mellan tories och whigs i Storbritannien. Det kan hända i Sverige också.

Kommentarer

The NT weekly blog
Alison Middleton posted on 02 11 2005 Senior Lecturer Alison Middleton continues her weblog for nursingtimes.net This week I was teaching resuscitation to various health care professionals in both acute and ...
Blog anda hebat sekali. Sekalian deh saya bookmark, boleh kan?? heheh

Saya punya situs

ufo mlm
. Pokoknya segala sesuatu tentang ufo mlm , dijamin anda akan terpuaskan dengan informasi ini.

Selamat berjuang, dan sukses selalu..!!! Kapan kapan kunjungi website ku itu yaahh, kalo anda ada waktu maksudnya.... :)

Populära inlägg i den här bloggen

Gemensamma värderingar?

Sedan en tid tillbaka pågår en diskussion om samhällets - eller nationens - gemensamma värden, om de finns, vilka de är och hur de kan säkras. Inte minst talas det om svenska värderingar som en grund för demokratin i Sverige. Naturligtvis är det så att det finns värderingar som är något vanligare i Sverige än i andra länder. Om man kan urskilja en skillnad gentemot t.ex. Finland eller Norge är tveksamt, men i jämförelse med mer avlägsna länder, som t.ex. USA kan man åtminstone urskilja tydliga skilnader i de genomsnittliga svaren på surveyundersökningar, som World Value Survey. Till det intressanta med den undersökningen hör dock även att den visar att dessa värderingar förändras över tid och att diasporaminoriteter i västvärlden ofta förefaller vara väl integrerade i det omgivande samhället. Det finns också mer kvalitativa undersökningar som visar att synen på demokrati och på statens roll i samhället här i Norden - och kanske särskilt i Sverige - har följt en särskild utvecklingsli…

Rosens namn

Skriver i Tidningen Kulturen om en av mina favoritböcker: Umberto Ecos Rosens namn:
"Kort efter författaren och semiotikprofessorn Umberto Ecos död bestämde jag mig för att läsa om hans debutroman Rosens namn. Jag hade redan läst den ett par gånger, men detta var snart tjugo år sedan. Detta är en bok med gott om referenser och anspelningar på såväl medeltida fenomen som samtida filosofisk diskussion. Den har beskrivits som allt från kriminalroman i medeltida klostermiljö till filosofisk roman. I inledningen konstaterar författaren att det har varit en befrielse att fördjupa sig i ett mysterium som ligger så långt borta från vår egen tid att det nu saknar all praktisk relevans. Detta är i viss mån sant, men samtidigt är det svårt att tolka som något annat än ett utslag av Ecos ironiska humor. Rosens namn är en bok som utspelar sig vid modernitetens gryning, och som just därför ger Eco tillfälle att säga åtskilligt om modernitetens egen världsbild ... "
(Resten av essän här).

Kulturarvspropositionen

Igår offentliggjordes regeringens kulturarvsproposition i och med att den överlämnades som remiss till lagrådet. Detta är i sig rätt ovanligt i kulturpolitiska sammanhang, inte minst eftersom kulturpolitiken i Sverige i rätt liten utsträckning brukar beröra lagstiftningen. I andra länder är det däremot vanligt att kulturområdet i hög grad regleras i lagtext. I och med den här propositionen föreslås att Sverige, som många andra länder, får en museilag. 

I det stora hela tycker jag att propositionen ger ett både gediget och välgenomtänkt intryck. Synen på museer och kulturarvsinstitutioner verkar i grunden vara den att de bör fungera som oberoende kultur- och kunskapsinstitutioner. Den föreslagna museilagen skulle innebära att det blev lagstadgat att offentliga museihuvudmän som staten, landstingen och kommunerna är skyldiga att ”säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll.” Hittills har de statliga museerna rent juridiskt sett bara skyddats från…